Матичне књиге

ПОСЕБАН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА МАТИЧАРА

Закон о матичним књигама

Законом о матичним књигама („Службени гласник РС", број 20/09) уређено је да матичар, односно заменик матичара (у даљем тексту: матичар) може бити лице које има високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара (члан 11).

Такође, Законом о матичним књигама прописано је да матичари и заменици матичара који на дан ступања на снагу овог закона немају високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, настављају да обављају послове ако положе посебан стручни испит за матичара у року од три године од дана почетка примене овог закона (члан 89).

Посебан стручни испит за матичара, сагласно Закону о матичним књигама, полаже се пред комисијом Министарства за државну управу и локалну самоуправу, по програму који доноси министар.

Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара

Правилником о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара („Службени гласник РС", број 101/09) уређује се програм и начин полагања посебног стручног испита за матичара.

Ко полаже посебан стручни испит за матичара

Правилником о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара ближе је уређено ко у смислу члана 11. Закона о матичним књигама полаже посебан стручни испит за матичара, односно прописано је да:
• Посебан стручни испит за матичара полаже лице које је засновало радни однос на неодређено време ради обављања послова матичара или заменика матичара, односно приправник који се стручно оспособљава за обављање послова матичара у органима из члана 6. ст. 2. и 4. Закона о матичним књигама (члан 2);
• Посебан стручни испит за матичара могу полагати и лице са којима је, у складу са законом, закључен уговор о стручном оспособљавању и усавршавању ради обављања приправничког стажа и полагања посебног стручног испит за матичара (члан 3. став 1);
• Посебан стручни испит за матичара могу полагати и друга лица која су се оспособила за самосталан рад у струци, а заинтересована су за рад на пословима матичара, односно заменика матичара (члан 3. став 2).

Посебан стручни испит за матичара по програму и на начин утврђен овим правилником полажу и лица из члана 89. Закона о матичним књигама (члан 27).

Програм посебног стручног испита за матичара

У току испита проверава се познавање важећих прописа којима су уређене области из следећих испитних предмета:
1) Матичне књиге;
2) Држављанство;
3) Породични односи, брак и лично име;
4) Међународне конвенције и статусна питања са иностраним елементом;
5) Управни поступак са елементима канцеларијског пословања.
Области које чине садржину испитних предмета наведене су у Програму посебног стручног испита за матичара.

Испитна комисија

Посебан стручни испит за матичара полаже се пред Испитном комисијом за полагање посебног стручног испита за матичара.

Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара

Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара подноси се на Обрасцу 1 који се преузима на интернет страници званичног сајта Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а подаци у образац захтева уписују се електронским путем.
Ако се захтев за полагање посебног стручног испита за матичара подноси сагласно члану 2. Правилника, уз захтев се подноси:
1) решење о радноправном статусу;
2) решење о утврђеној обавези полагања посебног стручног испита за матичара;
3) оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању;
4) фотокопија личне карте.
Ако се захтев за полагање посебног стручног испита за матичара подноси сагласно члану 3. став 1. Правилника, уз захтев се подноси:
1) уговор о стручном оспособљавању и усавршавању;
2) оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању;
3) оверена фотокопија личне карте.
Ако се захтев за полагање посебног стручног испита за матичара подноси сагласно члану 3. став 2. Правилника, уз захтев се подноси:
1) оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању;
2) уверење (потврда) о стеченом радном искуству у струци;
3) оверена фотокопија личне карте.

Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара за лица из члана 89. Закона о матичним књигама подноси се на Обрасцу 3 који се преузима на интернет страници званичног сајта Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а подаци у образац захтева уписују се електронским путем.
Уз захтев се подноси:
1) решење о радноправном статусу;
2) решење о утврђеној обавези полагања посебног стручног испита за матичара;
3) оверена фотокопија јавне исправе о завршеној школи и стеченом средњем образовању;
4) фотокопија личне карте.

Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара подноси се Министарству за државну управу и локалну самоуправу, Београд, Бирчанинова 6.

Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара за лица из члана 2. Правилника подноси орган из члана 6. ст. 2. и 4. Закона о матичним књигама, а може га поднети и само лице које сагласно члану 2. Правилника подлеже обавези полагања посебног стручног испита за матичара, као и лица из члана 3. Правилника.

Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара за лица из члана 89. Закона о матичним књигама подноси орган из члана 6. ст. 2. и 4. Закона, а може га поднети и само лице које сагласно члану 89. Закона подлеже обавези полагања посебног стручног испита за матичара.

Полагање посебног стручног испита за матичара организује се више пута у току месеца, током целе године, осим у месецу августу. О дану, времену, месту и висини накнаде за полагање посебног стручног испита за матичара, кандидат се обавештава најкасније седам дана пре полагања испита.

Уверење о положеном посебном стручном испиту за матичара

Кандидату који је положио посебан стручни испит за матичар издаје се Уверење о положеном посебном стручном испиту за матичара.

Приручник за полагање посебног стручног испита за матичара

Министарство за државну управу и локалну самоуправу у складу са Програмом посебног стручног испита за матичара припремило је Приручник за полагање Посебног стручног испита за матичара.

 

Информације у вези полагања посебног стручног испита за матичара могу се добити у Одсеку за лична стања грађана (тел. 011/2646-887, 2681-162 и 2685-379).

Закон о матичним књигама

Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара

Програм посебног стручног испита за матичара

Образац 1

Образац 3

Приручник за полагање посебног стручног испита за матичаре