Удружења

РЕГИСТРАЦИЈА УДРУЖЕЊА

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о удружењима („Службени гласник РС", број 51/09) који је ступио на снагу 22.07.2009. године, а почео да се примењује 22.10.2009. године.

Министар за државну управу и локалну самоуправу донео је Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења и Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра страних удружења (Службени гласник РС", број 80/09). Овим правилницима уређена је и садржина и изглед пријаве за упис удружења односно представништва страних удружења у регистар.

Према Закону о удружењима, Регистар удружења и Регистар страних удружења води Агенција за привредне регистре, преко Регистратора удружења и Регистратора страних удружења, као поверени посао државне управе у делокругу Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу које ће одлучивати о жалбама на првостепена решења Регистратора и вршити надзор над спровођењем овог закона.

Агенција за привредне регистре, сагласно члану 87. Закона о удружењима, преузела је од Министарства за државну управу и локалну Регистар удружења грађана, друштвених организација и политичких организација, предмете, архиву и регистратурски материјал настао у раду на вођењу Регистра.

____________________________________________________________________________

Све информације о регистрацији удружења/савеза и представништва страних удружења могу се добити у Агенцији за привредне регистре, Београд, улица Бранкова број 25, као и путем телефона: 011/2023-350 и web сајта www.apr.gov.rs