Стручни испит

ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ

Законом о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 101/07 ), у члану 84. прописано је да послове из делокруга органа државне управе врше државни службеници, као и да државни службеник може да обавља послове државне управе ако је положио државни стручни испит, према закону којим се уређује положај државних службеника.

Према Закону о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр.79/05, 81/05-испр., 83/05-испр.,64/07,67/07-испр. и 116/08), државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време полаже државни стручни испит до окончања пробног рада, а приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа. Прописани су и изузеци од обавезности полагања државног стручног испита. Испит нису дужни да полажу они државни службеници у судовима, јавним тужилаштвима и Републичком јавном правобранилаштву који су обавезни да полажу правосудни испит, као ни они државни службеници у осталим државним органима који су положили правосудни испит. Прописана је и могућност да се законом предвиди посебан стручни испит који се полаже уместо државног стручног испита, ради запослења на радним местима са посебним дужностима и овлашћењима.

На основу Закону о државним службеницима Влада уредбом ближе уређује програм и начин полагања државног стручног испита за све државне органе.

Уредбом о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС" бр.16/09) уређује се програм и начин полагања државног стручног испита за рад у министарствима, органима управе у саставу министарстава, посебним организацијама, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву, службама Народне скупштине, председника Републике, Владе,Уставног суда, службама органа чије чланове бира Народна скупштина, као и стручним службама управних округа. Такође, одредбе ове уредбе примењују се и на имаоце јавних овлашћења када врше поверене послове државне управе, као и на органе аутономних покрајина, општина, градова и града Београда - у њиховом делокругу.

Државни стручни испит могу полагати и лица са којима је закључен уговор о стручном оспособљавању и усавршавању ради обављања приправничког стажа и полагања стручног испита, као и лица заинтересована за рад на пословима за чије обављање je потребан положен државни стручни испит.

Државни стручни испит за кандидате са високим образовањем садржи следеће испитне предмете:

Уставно уређење,
Основи система Европске уније
Систем државне управе,
Радно законодавство,
Канцеларијско пословање.

Државни стручни испит за кандидате са средњим образовањем садржи следеће испитне предмете:

Основи система државне управе и уставног уређења,
Основи система Европске уније,
Основи система радних односа и радни односи у органима државне управе,
Канцеларијско пословање.

Области које чине садржину испитних предмета наведене су у Програму државног стручног испита (Прилог 1) којије саставни део ове уредбе.

Испит се полаже пред испитном комисијом коју образује министар за државну управу и локалну самоуправу.

Пријава за полагање државног стручног испита подноси се Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу (Бирчанинова 6, Београд).
Пријаву подноси орган државне управе, односно други орган или организација у којој кандидат ради, а може је поднети и кандидат.

О датуму, месту, времену и висини накнаде за полагање испита, кандидат се обавештава писмено.

Полагање испита организује се више пута у току месеца, током целе године, осим у месецу августу. Такође, пријаве за полагање се примају током целе године, а позив за полагање државног стручног испита доставља се кандидату 30 дана раније од датума утврђеног полагања.

Сваком кандидату издаје се Уверење о положеном испиту које се доставља по службеној дужности.

Све информације везане за полагање државног стручног испита могу се добити на телефон 011/3607-701 , као и у Групи за стручно усавршавање и државне стручне испите сваког радног дана од 10 до 13 часова на телефон: 011/3620-144 .

Пријава за полагање државног стручног испита

Овде можете преузети и одштампати пријаву за плагање државног стручног испита:

Word doc