Јединствени бирачки списак

ЗАКОН О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГЛАСАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК НАЧЕЛНИКА И РЕФЕРЕНАТА ЗАДУЖЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

УПУТСТВО О ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊАВАЊА ПОСТОЈЕЋИХ БИРАЧКИХ СПИСКОВА У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Правни оквир
Јединствени бирачки списак установљен је Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС", бр. 104/09 и 99/11 ), а ради извршавања овог закона, министар надлежан за послове управе донео је Упутство о поступку обједињавања постојећих бирачких спискова у Јединствени бирачки списак („Службени гласник РС", број 26/11) и Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС", број 15/12).

Јединствени бирачки списак
Јединствени бирачки списак јесте јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Води се путем савремених технологија, као електронска база података и ажурира по јединственој методологији.
Јединствени бирачки списак је настао обједињавањем бирачких спискова које су до доношења Закона о јединственом бирачком списку водиле општинске, односно градске управе сагласно одредбама Закона о избору народних посланика.

Органи надлежни за вођење и ажурирање Јединственог бирачког списка
Јединствени бирачки списак (у даљем тексту: бирачки списак) води Министарство правде и државне управе, док део бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе ажурира општинска, односно градска управа као поверени посао.
Ажурирање дела бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе од стране општинске односно градске управе обухвата: упис, брисање, измене, допуне или исправке по службеној дужности или на захтев грађана, о чему се доноси одговарајуће решење.

Лица која се уписују у бирачки списак и месна надлежност
Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права, а бирач може бити само једном уписан у бирачки списак.
У бирачки списак уписују се:
- пунолетни и пословно способни држављани Републике Србије односно лица која имају бирачко право - према месту пребивалишта, с тим што се на захтев бирача, може се уписати и његово боравиште у земљи;
- бирач који има боравиште у иностранству - према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља, с тим што се у бирачки списак уписују и подаци о његовом боравишту у иностранству;
- интерно расељено лице - према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.

Чињенице о бирачу које се уписују у бирачки спсиак
У бирачки списак уписују се следећи подаци о бирачу:
- име и презиме бирача, име једног од родитеља бирача, бирачев јединствени матични број грађана, датум и место рођења бирача, пол бирача, место пребивалишта и адреса бирача, јединица локалне самоуправе у којој бирач има место пребивалишта, страна држава у којој бирач има боравиште, место боравишта и адреса бирача у иностранству и место боравишта за интерно расељена лица.
Име и презиме бирача који је припадник националне мањине двојако се уписује: прво ћириличким писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине.


Упис, брисање и промене у бирачком списку
Поступак уписа, промена (измена, допуна или исправка) и брисања из бирачког списка (у даљем тексту: промена) спроводи се по службеној дужности или на захтев грађана.
Захтев за промену у бирачком списку грађанин подноси:
-општинској односно градској управи по месту његовог пребивалишта;
-дипломатско - конзуларном представништву Републике Србије у иностранству;
-општинској односно градској управи према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.
Свака промена у бирачком списку мора да се заснива се на подацима из матичних књига, других службених евиденција и јавних исправа (нпр. изводи из матичних књига рођених, венчаних или умрлих, лична карта, доказ о пребивалишту, уверење о држављанству, правноснажно решење о враћању пословне способности) о чему општинска односно градска управа доноси одговарајуће решење.

Право на жалбу и право на тужбу
Подносилац захтева може на решење општинске односно градске управе поднети жалбу Министарству правде и државне управе у року од 24 часа од дана када је решење примио, а против решења Министарства може се поднети тужба Управном суду у року од 24 часа од дана када је решење примљено.

Увид у бирачки списак
Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и може се извршити непосредно у општинској односно градској управи у којој грађанин има пребивалиште.

Све информације могу се добити код надлежних општинских односно градских управа на телефоне из Tелефонског именика начелника и референата задужених за вођење јединственог бирачког списка у локалним самоуправама и код Министарства правде и државне управе, Бирчанинова број 6 и на телефон: 011/2646-964 и 011/2685-379.