Текући пројекти

ПРОЈЕКАТ „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ИНКЛУЗИВНИ ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ“

Сврха/специфични циљеви пројекта:
Подршка унапређењу опште социо-економске ситуације у Јужној Србији.

Водећа агенција у имплементацији пројекта:
Програм Ујединњених нација за развој (UNDP)

Водећи национални партнер у имплементацији пројекта:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Корисник:
13 јединица локалне самоуправе из Пчињског и Јабланичког управног округа.

Укупна вредност пројекта: 5,49 милиона долара.

Донатор:
Влада Краљевине Норвешке, Влада Краљевине Шведске, Влада Швајцарске и Биро за превенцију конфликата и опоравак Програма Уједињених нација за развој (UNDP BCPR).

Дужина трајања пројекта: 36 месеци.

Очекивани резултати:
Заједнице у Јужној Србији су снажније, јединственије и способније да смање међунационалну напетост и ризик од сукоба; Равноправан и бољи приступ јавним и социјалним службама; Већи општи економски напредак региона; Одговарајућа подршка мигрантима у Јужној Србији да учествују у друштвеном и економском животу у региону.

ПРОЈЕКАТ „ПРОМОВИСАЊЕ ОДРЖАЊА МИРА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ“

Сврха/специфични циљеви пројекта:
Подршка унапређењу опште социо-економске ситуације у Јужној Србији.

Водећа агенција у имплементацији пројекта:
Програм Ујединњених нација за развој (UNDP)

Водећи национални партнер у имплементацији пројекта:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Корисник:
13 јединица локалне самоуправе из Пчињског и Јабланичког управног округа.

Укупна вредност пројекта: 2,5 милиона долара.

Донатор: Шпански Фонд за достизање Миленијумских циљева развоја.

Дужина трајања пројекта: 30 месеци.

Очекивани резултати:
Заједнице у Јужној Србији су снажније, јединственије и способније да смање међунационалну напетост и ризик од сукоба; Равноправан и бољи приступ јавним и социјалним службама; Већи општи економски напредак региона; Одговарајућа подршка мигрантима у Јужној Србији да учествују у друштвеном и економском животу у региону.

ПРОЈЕКАТ „ЈАЧАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ (ФАЗА 2)“

Општи циљ:
Успостављање ефикасног система локалне управе како би се постигло добро управљање и обезбедило ефективније пружање услуга грађанима.

Сврха/специфични циљеви пројекта:
Подршка даљој разради стратегије децентрализације и спровођењу институционалних и законодавних реформи у области локалне управе у Србији.

Главни корисници:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Стална конференција градова и општина, Министарство финансија и Канцеларија за децентрализацију

Крајњи корисници: Државни органи и јединице локалне самоуправе у Републици Србији.

Укупна вредност пројекта: 2.200.000 евра

Донатор: ЕУ (ИПА 2007.)

Реализатор: Савет Европе

Дужина трајања пројекта: 36 месеци.

Очекивани резултати:
Консолидовани законодавни и институционални оквир у области локалне самоуправе; Унапређено уређење области финансија за локалну самоуправу и пружена подршка фискалној децентрализацији; Ојачани механизми за координацију и развијена стратегија децентрализације; Унапређено учешће грађана у раду локалних самоуправа, укључујући и подизање нивоа свести о питањима везаним за локалну самоуправу.

ПРОЈЕКАТ „ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ОПШТИНАМА ИПА 2007. – ДОБРА УПРАВА, ПЛАНИРАЊЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ“

Општи циљ:
Допринос унапређењу управљања и економском развоју у Републици Србији кроз пружање подршке процесу децентрализације

Главни корисници:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу и Стална конференција градова и општина

Крајњи корисници:
Јединице локалне самоуправе у Републици Србији.

Укупна вредност пројекта: 7.7 милиона евра

Донатор: ЕУ (ИПА 2007)

Дужина трајања пројекта: 36 месеци.

Очекивани резултати у делу пројекта чији је главни корисник МДУЛС (Компонента 3 Административна ефикасност)
• Спроведена функционална анализа и израђен организациони преглед ЈЛС;
• Припремљени модели организације и руковођења и стављени на располагање јединицама локалне самоуправе;
• Припремљен план и започета реализација плана за спровођење стратегије за обуку запослених у јединицама локалне самоуправе у скаду са функционалном анализом, моделима организације и праксом земаља Европске уније;
• Ниво знања и вештина запослених у ЈЛС које учествују у пројектним активностима подигнут на ниво стандарда које предвиђа стратегија за обуку запослених у јединицама локалне самоуправе;
• Повећан ниво упознатости јединица локалне самоуправе са реформским иницијативама.

Пројекат „Подршка развоју е-Управе“

Општи циљ пројекта:
Унапређење система државне управе у Републици Србији у складу са захтевима процеса интеграције у ЕУ и допринос широј примени е-Управе као саставног елемента реформе државне управе.

Корисник:
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и Министарство културе, информисања и информационог друштва.

Укупна вредност пројекта:
1,3 милиона евра.

Донатор:
ЕУ (ИПА 2010).

Трајање пројекта:
фебруар 2011 - август 2012.

Очекивани резултати:
Између осталог: техничка подршка органима који учествују у раду Посебне радне групе за развој е-Управе; анализа и инапређење законодавног оквира; дефинисање стандарда за интероперабилност; унапређење размене података између релевантних органа државне управе; дефинисање стандарда за развој Јединственог регистра грађана; даље унапређење три приоритетна е-Сервиса за грађане.

Пројекат „Подршка реформи државне управе у Републици Србији у период од 2010. до 2013. године“

Општи циљ пројекта:
Подршка даљем унапређењу владавине права и одговорности, транспарентности, ефективности и ефикасности државне управе у Републици Србији.

Корисник:
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

Укупна вредност пројекта:
19.200.000 СЕК.

Донатор:
Краљевина Шведска / СИДА.

Дужина трајања пројекта:
36 месеци (март 2011 - фебруар 2014).

Очекивани резултати:
Између осталог: Унапређење организацији и функционисања органа државне управе који су укључени у пројекат кроз спровођење функционалне анализе; Ојачана улога МЉМПДУЛС као координатора процеса реформе државне управе, образовање пројектног фонда за за правовремено спровођење приоритетних активности у вези са спровођењем реформе државне управе.

Пројекат „Подршка реформи државне управе“

Општи циљ Пројекта:
Унапређење делотворности, ефикасности и одговорности државне управе Републике Србије у складу са Стратегијом реформе државне управе у Републици Србији и у складу са захтевима процеса европских интеграција.

Корисник:
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и Генерални секретаријат Владе Републике Србије.

Укупна вредност пројекта:
1,7 милиона евра.

Донатор:
ЕУ (ИПА 2010).

Трајање пројекта:
18 месеци (мај 2011-новембар 2012).

Очекивани резултати:
Унапређени механизми за спровођење Стратегије реформе државне управе; Унапређена ефикасност рада у одговарајућем броју органа државне управе; Унапређен институционални оквир за стручно усаврашавање државних службеника.Пројекат „Подршка реформи државне управе"