Завршени пројекти

ДОНАЦИЈА СВЕТСКЕ БАНКЕ ЗА ПРИПРЕМУ 2. ЗАЈМА ПРОГРАМСКЕ РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ (Србија)

Сврха: Сврха донације је да помогне припрему 2. зајма програмске развојне политике у Србији.

Циљеви: Омогућити развој високо квалитетног и фискално исплативог система институција јавног сектора у Србији обезбеђујући помоћ у :

- спровођењу Стратегије реформе државне управе и Акционог плана,

- јачању институција и процеса који се односе на управљање јавним издацима, са нагласком на реформе у друштвеном сектору које би помогле разионализацији и бољем усмеравању издатака за друштвени сектор,

- развоју и спровођењу уравнотежених и финансијски оправданих процеса децентрализације.

„ПРОГРАМ ПОМОЋИ ОПШТИНАМА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ“

Донатор:
Европске агенције за реконструкцију (EAR)

Реализатор:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Корисник:
15 општина Источне Србије и Стална конференција градова и општина
Програм се спроводи у:
Борском управном округу: Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин;
Зајечарском управном округу: Бољевац, Зајечар, Књажевац, Соко Бања;
Пиротском управном округу: Бела Паланка, Димитровград, Пирот;
Нишавском упрвном округу: Сврљиг;
Јабланичком управном округу: Власотинце, Црна трава.

Трајање програма:
2003 - 2006. година.
Планирано трајање Програма је до новембра 2006. године, и у том периоду ће се наставити са пружањем подршке у реализацији општинских пројеката у области развоја инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа и њиховог економског развоја.

Вредност програма: 12.510.876 евра

Сврха:
Да допринесе ефикасној и кохерентној децентрализацији и ефикаснијем пружању услуга локалном становништву од стране општинских власти.

Циљеви:
- Ојачани капацитети локалне самоуправе ради унапређења општинског управљања у оквиру законског оквира.

- Побољшање ефикасности пружања услуга грађанима у одабраним општинама источне Србије путем припреме стратешких развојних планова и имплементацијом приоритетних инфраструктурних пројеката.

- Промоција развоја локалне привреде и креирање могућности запошљавања путем стимулације и подржавања локалних иницијатива за развој економије у региону одабраних општина источне Србије.


Очекивани резултати:
- Ојачани кадровски ресурси и технички капацитети у органима локалне самоуправе у 15 општина и Сталној конференцији градова и општина. Јачање међуопштинске сарадње

- Повећана сарадња пограничних општина.

- Припремљени стратешки развојни планови у одабраним општинама у сарадњи са релевантним службеницима сваке општине и представницима цивилног друштва.

- Унапређена транспарентност рада органа локалних органа власти и повећана партиципација јавности.

- Реализовани пројекти јачања институционалних капацитета по мери сваке од одабраних општина понаособ.

- Реализовано 20-40 инфраструктурних пројеката у 14 одабраних ошпштина.

- Установљене општинске структуре за развој локалне економије у одабраним општинама и њихове везе са Центрима за развој малих и средњих предузећа, који су под покровитељством ЕАР.

ПРОЈЕКАТ „СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМЕ СИСТЕМА ПЛАТА И РАНГИРАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ – РЕПУБЛИКА СРБИЈА"

Донатор:
Европске агенције за реконструкцију (EAR)

Реализатор:
„Helm Coorporation"

Корисник:
Влада Републике Србије

Трајање пројекта:
април 2005-април 2007. године.

Вредност пројекта: 2.000.000 евра

Сврха пројекта:
Државна управа као привлачно место за рад, са мотивисаним, адекватно плаћеним државним службеницима, уз професионално руковођење и праведно награђивање.

Циљ пројекта:
Израдити и применити нови систем плата и рангирања у државној управи и развити стратегију реформе плата у јавним службама. Пружити подршку у креирању и спровођењу новог система плата у државној управи који ће се заснивати на Уредби о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника и Закону о платама. Утврдити платне разреде који ће бити у складу са буџетом и који ће омогућити државним органима да запосле, задрже и мотивишу запослене ради остваривања дефинисаних циљева. Развити стратегију реформе система плата у јавном сектору.

Остварени/планирани резултати:
Процес разврставања радних места државних службеника и намештеника је успешно спроведен, односно сва радна места у државној управи су описана, анализирана и разврстана на начин прописан Уредбом о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника. У складу са резултатима разврставања у државној управи и поређења са нивоом плата у приватном сектору разматрани су различити модели новог система плата и анализирани трошкови сваког модела, како би се установило који од њих највише одговара буџету Републике Србије. Након бројних анализа припремљен је нацрт Закона о платама државних службеника и намештеника који се очекује да буде усвојен половином 2006. године а примењивао би се од 01. јануара 2007. године. У току је израда стратегије реформа плата у јавном сектору.

ПРОЈЕКАТ „ПОДРШКА ЈАЧАЊУ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА“

Донатор:
Влада Републике Француске

Реализатор:
Амбасада Републике Француске у СЦГ

Главни партнер и носилац пројекта:
Влада Републике Србије - Министарство за државну управу и локалну самоуправу.

Основ за реализацију пројекта:
Конвенција о финансирању између Владе Републике Француске и Владе Савезне Републике Југославије за спровођење пројекта бр. 2001/139 под називом "Подршка институционалним реформама и јачању административних капацитета", потписана 15.07.2002. године од стране Амбасадора Републике Фрaнцуске и Министра иностраних послова СРЈ.

Трајање пројекта:
03.03.2003. - 03.03.2006. (могућ продужетак до 12.12.2006. године)

Укупни буџет:
609.769,00 €

Главни циљеви пројекта:
Развој и јачање модерне државне управе на централном и локалном нивоу

Специфични циљеви:
- Јачање људских ресурса на централном и локалном нивоу у области управљања кадровима,

- Развој инструмената за реформу државне управе и трансфер знања у области управљања према циљевима и евалуацију јавне политике,

- Јачање међусобних веза између централног и локалног нивоа,

- Развој међународне сарадње (академска сарадња између универзитета и сарадња са Међународним институтом за административне науке).


Пројектне активности (компоненте):
- Јачање менаџмента,

- Евалуација јавних политика (која није одобрена од стране Министарства),

- Академска сарадња,

- Отварање Србије према међународним институцијама,


Резултати пројекта:
- Спроведена евалуација у општини Нови Београд о услугама које општина пружа грађанима

- Организован семинар на тему Евалуација јавних политика,

- Успостављена је сарадња са Факултетом организационих наука, Правним факултетом и Факултетом политичких наука (размена студената и професора, разна предавања и радионице),

- Студијско путовање у Париз за две делагације из Министарства за државну управу и локалнус амоуправу и Генералног секретаријата Владе Републике Србије,

- Реализован први и започет други циклус обуке у сарадњи са Француском школом за јавну управу (ЕНА).

ПРОЈЕКАТ „ПОДРШКА ЈАЧАЊУ МИНИСТАРСТВА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ“

Донатор:
Европска агенција за реконструкцију

Реализатор:
SOFRECO, Француско удружење за реализацију студија и консалтинг

Главни партнер и носилац пројекта:
Влада Републике Србије - Министарство за државну управу и локалну самоуправу.

Основ за реализацију пројекта:
Оквирни споразум између СРЈ и Европске комисије потписан 30.09.2003. године.

Трајање пројекта:
28.10.2003. - 28.06.2006.

Укупни буџет:
1.459.813,00 €

Главни циље пројекта:
Промовисање развоја савремене јавне управе у Србији кроз постепене прогресивне али неповратне реформе.

Специфични циљеви:
- Повећање ефективности Министарства за државну управу и локалну самоуправу и јачање његове структуре на централном и децентрализованом нивоу,

- Јачање и повећање капацитета Министарства за државну управу и локалну самоуправу ради његовог директног учешћа у управљање пројектима који промовишу реформу јавне управе у Србији,

- Побољшање односа између Министарства за државну управу и локалну самоуправу и грађана и шире упознавање јавности о услугама које министарство пружа.


Пројектне активности (компоненте):
- Подршка сектору управне инспекције,

Подршка подразумева набавку опреме, развој неопходног софтвера и обуку управних инспектора како би се осавременио и унапредио њихов рад.

- Подршка донаторској координацији,

Подразумева подршку Сектору за хармонизацију правом ЕУ, међународну сарадњу и управљање пројектима са циљем јачања капацитета сектора кроз обуку, развој базе података о пројектима, дефинисање механизама за праћење реализације стратегије реформе државне управе и развој система за извештавање руководства.

- Модернизација стручних испита,

Конкретан циљ је побољшање оранизације процеса стручног испита кроз стандардизацију процедура, припрему приручника и обуку за кандидате.

- Пилот тренинг центар,

Израда студије изводљивости формирања образовне институције за обуку државних службеника и дефинисање потреба за обуком у оквиру Министарства.

- Политика комуникације,

Развој стратегије интерне и екстерне комуникације за Министарство и реализација појединих активностина унапређењу комуникације.

- Набавка опреме и услуга.

ПРОЈЕКАТ "ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ РЕФОРМОМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ"

Донатор:
Влада Велике Британије - Одељење за међународни развој (DFID).

Реализатор:
Влада Велике Британије - CMPS,
Влада Републике Србије - Агенција за унапређење државне управе (до марта 2004.)
Влада Републике Србије - Сектор за хармонизацију прописа са ЕУ, међународну сарадњу и управљање пројектима, Министарство за државну управу и локалну самоуправу (од марта 2004.).

Главни партнер и носилац пројекта:
Влада Републике Србије - Министарство за државну управу и локалну самоуправу.

Основ за реализацију пројекта:
- Допис Одељења за међународни развој (ДФИД), Влада Велике Британије, Министарству за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије (заведено код Агенције за унапређење државне управе, бр. 65-336-316/2002-3, 12.07.2002. год., Београд);

- Допис Министарства за државну управу и локалну самоуправу Амбасади Велике Британије (заведено код Министарства за државну управу и локалну самоуправу, бр. 763-00-1/2002-02, 25.07.2002. год., Београд);

- Закључак Владе Републике Србије, 05 бр. 02-2597/2002, 15.03.2002. год., Београд;

- Објашњење о образовању реформских тимова Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије (заведено код Агенције за унапређење државне управе, 65 бр. 06-320/2002-142, 02.08.2002. год., Београд).

Трајање пројекта:
01.01.2003. - 31.03.2005. год.

Укупни буџет:
400.000,00 £ (тачка 3. пројектног меморандума, заведено код Агенције за унапређење државне управе 65 бр. 336-316/2002-3, 22.11.2002. год., Београд).

Главни циљеви пројекта:
Унапређење знања, вештина и способности државних службеника у органима државне управе за управљање променама како би се унапредио рад државне управе и изашло у сусрет захтевима за брзу интеграцију у ЕУ, светску економију и политику.

Специфични циљеви:
- формирање реформских тимова у органима државне управе;

- обука реформских тимова за стратешко управљање променама;

- спровођење ефективних стратегија промене у органима државне управе уз одговарајућу подршку;

- развијање капацитета за наставак обуке из ове области;

- спровођење стратегија промене у 6-8 кључних органа државне управе;

- развијање институционалног капацитета за координацију и спровођење реформи у виду тимова способних да одговоре на захтеве реформе државне управе.


Пројектне активности:
- програми основне и додатне обуке за координаторе реформе државне управе, идентификација развојних пројеката у складу са програмима развоја министарстава и посебних организација (укупно 29),

- подршка у реализацији развојних пројеката у сарадњи са руководиоцима реформских тимова,

- рад на унапређењу комуникације између реформских тимова,

- идентификовање и дефинисање знања, вештина и способности неопходних координаторима реформе државне управе,

- пилот пројекат "Дефинисање Оквира организационог учинка".


Резултати пројекта:
- 73 (51 + 22 одустало) државних службеника у 27 институција државне управе обучено за управљање променама,

- 9 државних службеника (координатора реформе) је специјализовано за одређене области управљања променама (Консултантске вештине, Управљање пројектима и Управљање учинком) и прошло је обуку из области тренерских вештина,

- 11 државних службеника (из различитих државних институција) је учествовало на тренингу за тренере за области личних вештина (Soft skills),

- дефинисани и делимично реализовани акциони планови за координаторе реформе у 12 институција државне управе,

- дефинисан Оквир организационог учинка у 6 пилот министарстава (Министарство за капиталне инвестиције, Министарство културе, Министарство просвете и спорта, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство трговине, туризма и услуга).

ПРОЈЕКАТ „РАЗВОЈ МОДЕРНОГ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“

Донатор:
Влада Краљевине Шведске - Шведска агенције за међународни развој и сарадњу (Sida)

Реализатор:
„SIPU International"

Корисник:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу- Влада Републике Србије

Вредност пројекта: 3.700.000 евра

Време реализације: март 2003-март 2006. године.

Сврха пројекта:
Пружити подршку Влади Републике Србије да ојача систем управљања људским ресурсима да би створила државну управу у складу са модерним стандардима како би се побољшала ефикасност рада и добробит грађана.

Циљ пројекта:
Успостављање одрживог функционисања управљања људским ресурсима у Владиним институцијама, вођеног модерним трендовима и стратегијама уз свесност да су најважнији расположиви ресурси људски ресурси. Развити професионални систем управљања људским ресурсима у републичким институцијама, компетентан по свим питањима управљања и развоја људских ресурса и који омогућава регрутовање, задржавање и оспособљавање запослених у складу са стратешким плановима којима се руководе наведене институције.

Остварени резултати:
Модеран систем управљања људским ресурсима успостављен је у државној управи Републике Србије, компетентан по свим питањима управљања људским ресурсима, способан да подстиче побољшања у области управљања и развоја људских ресурса, обезбеди стручне савете и подршку управљању људским ресурсима у државној управи. Установљен је информациони систем за управљање људским ресурсима који служи као база за доношење одлука руководилаца, информациона база за побољшање иницијативе у оквиру управљања људским ресурсима и информациона база за регулативе и политике.

ПРОГРАМ „ПОМОЋ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ДЕМОКРАТСКИХ РЕФОРМИ“

Донатор:
Влада Краљевине Норвешке

Реализатор:
„Statskonsult" -Краљевина Норвешка и Министарство за државну управу и локалну самоуправу- Република Србија

Корисник:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу- Влада Републике Србије

Трајање пројекта:
Од 2001 године - до 2006 година.
31. 08. 2001. године потписивањем Меморандума о разумевање између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Норвешке створена је основа за вишегодишњу сарадњу између два владе на пољу реформе државне управе. Од самог почетка програма се дефинишу специфични годишњи програми који одговарају актуелним реформским потребама.

Буџет за донацију 2005-2006 година
221.000,00 €

Главни циљ програма:
Унапређење државне управе Републике Србије, кроз јачање Министарства за државну управу и локалну самоуправу у циљу ефикасног спровођења реформе државне управе

Главне компоненте програма:
- Унапређење знања и развијања свести о реформи државне управе међу запосленима у органима државне управе у Републици Србији,

- Развој вештина код особља МДУЛС и јачање способности
Министарства да испуњава своје функције те да се ојача његов положај као носиоца реформе државне управе,

- Спровођење функционалне анализе у Министарству за државну управу и локалну самоуправу у циљу дефинисања постојећег стања и дефинисања препорука за унапређење Министарства

- Подршка реформи законодавног оквира државне управе Републике Србије кроз пружање помоћи при изради нових законских и подзаконских аката из наведене области

- Спровођење студије о тренутном стању ИТ у органима државне управе у Републици Србији

- Унапређење праксе израде закона и квалитета самог законодавног оквира у Републици Србији

- Подршка рационализацији државне управе у Републици Србији кроз ангажовање локалних експерата за потребе спровођења рационализације у органима државе управе

ПРОЈЕКАТ: ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – МИСП

Донатор:
Европска унија

Главни партнер у реализацији:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС руководи Надзорним одбором пројекта).

Корисник:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу/ Влада Републике Србије.

Време трајања пројекта: јануар 2008- јануар 2010 година.

Приближна вредност пројекта: 3 милиона евра (CARDS 2006).

Реализатор: EPTISA.

Циљеви пројекта:
1) Јачање општинских капацитета за припрему и имплементацију инфраструктурних пројеката;
2) Омогућити општинама и јавним комуналним предузећима приступ финансијским фондовима за инфраструктурне пројекте;
3) Ефикасно пружање услуга грађанима.

Сврха Пројекта:
Побољшање управљања инфраструктурним службама у општинама и повећање улагања у инфраструктуру у циљу постизања еколошких стандарда ЕУ, промовисања економског раста, одрживог економског развоја уз задовољавање социјалних потреба.

ПРОЈЕКАТ: ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Донатор:
Европска унија

Партнер у реализацији:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Корисник:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу/ Влада Републике Србије

Време трајања пројекта: јун 2008 - август 2009 година

Вредност пројекта: 150.000 евра (CARDS 2005).

Компанија која реализује пројекат:
IBF International Consulting

Општи циљ Пројекта:
Креирање амбијента за пун допринос јединица локалне самоуправе успешном спровођењу процеса европских интеграција.

Специфични циљ:
Обука запослених у јединицама локалне самоуправе за даљи пренос знања запосленима на локалном нивоу у кључним областима везаним за процес европских интеграција.

ПРОЈЕКАТ: ПОДРШКА ЈАЧАЊУ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У КОНТЕКСТУ ПРОЦЕСА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Донатор:
Европска унија

Партнер у реализацији:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу/Влада Републике Србије.

Корисник:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу.

Време трајања пројекта: март 2008 - април 2009 година.

Приближна вредност пројекта: 180.000 евра (CARDS 2005).

Реализатор:
European Consultants Оrganization (ECO3).

Општи циљ пројекта:
Креирање амбијента за пун допринос јединица локалне самоуправе успешном спровођењу процеса европских интеграција.
Специфични циљ: Створени услови за јачање капацитета јединица локалне самоуправе и МДУЛС у контексту обавеза које намеће процес европских интеграција.

Основни пројектни задаци:
У складу са Референтним оквиром за имплементацију пројекта основни пројектни задаци су:
1) Израђен Нацрт Стратегије обуке запослених у јединицама локалне самоуправе у контексту процеса европских интеграција;
2) Ојачани капацитети МДУЛС за пун допринос реформи локалне самоуправе у контексту процеса европских интеграција.

ПРОЈЕКАТ : ПОДРШКА СТРАТЕГИЈИ РЕФОРМЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИ- ФАЗА ДВА

Донатор:
Влада Краљевине Шведске-Шведска агенција за међународну развојну сарадњу (SIDA).

Партнери у реализацији:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу и Програм Уједињених нација за развој.

Корисник:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу/ Влада Републике Србије.

Време трајање пројекта: септембар 2006 - август 2009 година.

Вредност пројекта: 1,85 милиона евра.

Oпшти циљ Пројекта:
Допринос стварању адекватног окружења, развоју управљачких система и пружању саветодавне подршке како би се осигурао континуиран процес реформе државне управе.

Специфични циљеви/компоненте:
1) Обезбеђена подршка дефинисању планова даље реформе државне управе и успостављању инструмената за ефикасно спровођење реформе државне управе;
2) Обезбеђена подршка дефинисању планова даље реформе државне управе и успостављању инструмената за ефикасно спровођење реформе државне управе;
3) Обезбеђени предуслови за пружање подршке бољем разумевању процеса РДУ од стране јавности.

ПРОЈЕКАТ „ПОДРШКА ДАЉЕМ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОЦЕСА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА"

Општи циљ:
Допринос изградњи одговорне, ефикасне и економичне државне управе.

Специфични циљ пројекта:
Успостављање предуслова за системски приступ стручном усавршавању државних службеника.

Партнери у реализацији:
Пројекат реализује Министарство за државну управу и локалну самоуправу, у сарадњи са Службом за управљање кадровима, Канцеларијом за европске интеграције, међународном организацијом International management group (IMG) и норвешком Агенцијом за јавну управу и електронску управу (Difi)

Укупна вредност пројекта: 353.150 евра

Донатор: Влада Краљевине Норвешке

Дужина трајања пројекта: 12 месеци.

Резултати:
Стратешки документ који се односи на област стручног усавршавања државних службеника.