Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ обавља послове који се односе на: извршавање обавеза Министарства у вези са спровођењем Националног програма за интеграцију Србије у Европску унију; припрему стручне платформе за састанке са представницима Европске уније; приступање Републике Србије Светској трговинској организацији, из делокруга Министарства; извршавање преузетих обавеза по основу чланства Републике Србије у Савету Европе, из делокруга Министарства; координацију и организацију припреме и учешће Министарства на међународним конференцијама и скуповима, као и припрему стручних платформи у оквиру билатералне сарадње из делокруга Министарства; остваривање и унапређење међународне сарадње у областима из делокруга Министарства; координацију и усклађивање са другим органима државне управе у вези са остваривањем међународне сарадње; планирање и припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из ЕУ фондова, према правилима Инструмента предприступне помоћи (ИПА); успостављање и одржавање децентрализованог система управљања ЕУ фондовима (ДИС); припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката из делокруга Министарства који се финансирају из буџета, донаторских и других средстава; координацију активности међународних организација, донатора, министарстава, других државних органа и организација који су укључени у пројекте из делокруга Министарства; иницирање потребе и праваца нормативног уређивања и сарадња у припреми прописа и друге послове који се односе на област европских интеграција, међународну сарадњу и припрему, спровођење и праћење пројеката.

У Сектору за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте образоване су следеће уже унутрашње јединице:
1) Група за европске интеграције и међународну сарадњу;
2) Група за припрему пројеката;
3) Група за спровођење и праћење спровођења пројеката.