Регистрација ПС

РЕГИСТРАЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

Правни оквир

Народна скупштина Републике Србије донела је 12. 05. 2009. године Закон о политичким странкама („Службени гласник РС", број 36/09) који је ступио на снагу 23.05. 2009. године, а почео да се примењује 23.07. 2009. године.
Сагласно члану 22. став 2. Закона о политичким странкама, министар за државну управу и локалну самоуправу донео је Правилник о начину уписа и вођења Регистра политичких странака („Службени гласник РС", број 51/09) који је ступио на снагу 22.07.2009.године, а почео је да се примењује даном почетка примене Закона о политичким странкама.

Оснивање политичке странке

Политичку странку могу основати најмање 10.000, а политичку странку националне мањине 1.000 пунолетних и пословно способних држављана Републике Србије.
Политичка странка се оснива на оснивачкој скупштини доношењем оснивачког акта, програма, статута и избором лица овлашћеног за заступање политичке странке.
Пријаву за упис политичке странке у Регистар политичких странака подноси лице овлашћено за подношење пријаве за упис у Регистар у року од 30 дана од дана оснивања политичке странке.

Решење о упису политичке странке у Регистар

Министарство правде и државне управе је дужно да донесе решење о упису политичке странке у Регистар у року од 30 дана од дана предаје уредне пријаве за упис.
Решење о упису политичке странке у Регистар објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије".

Дужности политичких странака након уписа у Регистар

Политичка странка је дужна је да учини јавно доступним путем интернета оснивачки акт, лично име заступника политичке странке, програм и друге опште политичке странке, ако их доноси (члан 16. Закона).
Политичка странка дужна је да Министарство обавести о свакој промени података који се уписују у Регистар у року од 15 дана од дана настале промене, подношењем пријаве за промену података у Регистру (члан 27. Закона).
Уколико орган политичке странке донесе одлуку о престанку рада или ако се политичка странка споји са другом или другим политичким странкама, заступник политичке странке је дужан да у року од 30 дана од дана настанка услова за престанак политичке странке подносе пријаву за брисање политичке странке из Регистрa и доказе на основу којих се утврђују те чињенице (члан 35. Закона).

ПРОПИС

Закон о политичким странкама

Правилник о начину уписа и вођења Регистра политичких странака

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација потребна за упис политичке странке у Регистар политичких странака

Документација потребна за издавање уверења о подацима уписаним у Регистар политичких странака

Документација потребна за упис промене података у Регистар политичких странака

Обрасци за упис политичке странке у Регистар

Пријава за упис политичке странке у Регистар

Изјава оснивача о оснивању политичке странке

Списак оснивача о оснивању политичке странке

Упутство за омогућавање Мacro садржаја у Word документу