Овлашћење за матичара

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МАТИЧАРА

Законом о матичним књигама („Службени гласник РС", број 20/09) уређено је да матичар, односно заменик матичара (у даљем тексту: матичар) може бити лице које има високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера или лице из члана 89. Закона, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара.

Такође, Законом о матичним књигама прописано је да овлашћење за обављање послова матичара даје министар надлежан за послове управе на предлог функционера који руководи органом из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона, након положеног посебног стручног испита за матичара.

О датим овлашћењима за обављање послова матичара Министарство води евиденцију. На основу овлашћења утврђених Законом о матичним књигама донет је Правилник о садржини и начину вођења евиденције о датим овлашћењима за обављање послова матичара („Службени гласник РС", број 72/11).

Уз предлог за давање овлашћења за обављање послова матичара обавезно се подноси:

1) решење о радноправном статусу матичара или заменика матичара (да лице из члана 89. Закона доказ да су послове матичара или заменика матичара обављали пре ступања на снагу Закона);
2) оверена фотокопија дипломе о степену стручне спреме коју је стекао матичар или заменик матичара;
3) оверена фотокопија уверења о положеном посебном стручном испиту за матичара;
4) фотокопија личне карте матичара или заменика матичара.
Образац предлога за давање овлашћења за обављање послова матичара, који се преузима на овој интернет страници, попуњава се електронским путем.

* * *

Информације у вези давања овлашћења за обављање послова матичара могу се добити у Одсеку за лична стања грађана (тел. 011/2646-887, 2681-162 и 2685-379).

* * *

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ДАТИМ ОВЛАШЋЕЊИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МАТИЧАРА

ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МАТИЧАРА