ПРОПИСИ

Уредба о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта ВЕЛИЧИНА: 0.05 MB
Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита ВЕЛИЧИНА: 0.15 MB
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Сл. гласник РС", бр. 109/2009, 4/2010 - испр. и 10/2010) ВЕЛИЧИНА: 0.64 MB
Уредба о накнадама и другим примањима запослених у државним органима и изабраних, односно постављених лица ВЕЛИЧИНА: 0.06 MB
Уредба о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта ВЕЛИЧИНА: 0.08 MB
Уредба o начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе ВЕЛИЧИНА: 0.08 MB
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ВЕЛИЧИНА: 0.08 MB
Посебан колективни уговор за државне органе ВЕЛИЧИНА: 0.1 MB
Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. гласник РС", бр. 23/98 и 11/2009) ВЕЛИЧИНА: 0.16 MB
Правилник о садржају и начину вођења регистра политичких организација ВЕЛИЧИНА: 0.06 MB
Правилник о поступку за одређивање и промену личног имена ВЕЛИЧИНА: 0.08 MB
Правилник о програму посебног дела стручног испита за запослене који се оспособљавају, односно који обављају послове из делокруга министарства за државну управу и локалну самоуправу ВЕЛИЧИНА: 0.05 MB
Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству ВЕЛИЧИНА: 0.08 MB
Правилник о раду матичара у поступку закључења брака ВЕЛИЧИНА: 0.08 MB
Одлука о распореду радног времена у службама владе ВЕЛИЧИНА: 0.05 MB
Одлука о броју државних службеника и намештеника у кабинетима министара ВЕЛИЧИНА: 0.03 MB
Одлука o броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад ВЕЛИЧИНА: 0.03 MB