• Почетна
  • Вести
  • ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА - 17.11.2012

Вести

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА - 17.11.2012

ДАТУМ: 22.10.2012.

На основу одредби чланa 176. став 2. Закона о јавном бележништву («Службени гласник РС», број 31/2011) и члана 2. став 2. Правилника о јавнобележничком испиту («Службени гласник РС», број 71/2011, 81/2011, 3/2012 и 78/2012), Министарство правде и државне управе објављује

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА

 I

 Полагање јавнобележничког испита одржаће се у складу са одредбама Закона о јавном бележништву ( «Службени гласник РС», број 31/2011) и Правилника о јавнобележничком испиту («Службени гласник РС, број 71/2011, 81/2011, 3/2012 и 78/2012;  у даљем тексту: Правилник).

 II

 На основу одредаба члана 143. Закона о јавном бележништву, јавнобележнички испит може да полаже лице које је завршило правни факултет ( дипломске академске студије-мастер односно основне студијe у трајању од најмање 4 године) и које има најмање две године радног искуства на правним пословима у јавнобележничкој канцеларији, суду или адвокатури, односно три године радног искуства на другим правним пословима.

 III

 Позивају се сва заинтересована лица која испуњавају услове да поднесу пријаву за полaгање јавнобележничког испита Министарству правде и државне управе.

 IV

 Испитне области и правни извори и други извори за полагање јавнобележничког испита су садржани у Програму за полагање јавнобележничког испита који чини саставни део Правилника.

 Испит се састоји из писменог и усменог дела.

 V

Писмени део испита одржаће се дана 17. новембра 2012. године са почетком у 10,00 часова на Правном факултету Универзитета у Београду.

 О датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита обавештавају се сви кандидати који су положили писмени део испита.

 VI

Пријава за полагање испита се подноси на обрасцу који је одштампан уз овај оглас и који се преузима са интернет странице Министарства правде и државне управе www.mpravde.gov.rs.

 VII

 Кандидат за полагање испита уз пријаву подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

 1)      диплому о завршеном правном факултету у Републици Србији ( дипломске академске студије-мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године), или нострификовану диплому правног факултета стечену изван Републике Србије (диплома правног факултета стечена на територији СФРЈ до 27. априла 1992. године производи исто правно дејство као јавна исправа издата на територији Републике Србије)  

 2)      потврду о најмање две године радног искуства на правним пословима у јавнобележничкој канцеларији, суду или адвокатури, односно три године радног искуства на другим правним пословима, са тачним описом правних послова које је кандидат обављао,

 3)      оверену фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.

 VIII

 Накнада за полагање јавнобележничког испита износи 50.000,00 динара.

 За кандидате који нису положили испит приликом првог пријављивања испита, а који испуњавају услов прописан чланом 14. Правилника, накнада за полагање јавнобележничког испита износи 25.000,00 динара.

 Накнада за полагање јавнобележничког испита се уплаћује на текући рачун 840-1562845-88, модел 97, позив на број 66 10300АU00360742 321, сврха уплате: Накнада за полагање јавнобележничког испита, прималац: Министарство правде и државне управе, Немањина 22-26, Београд.

 На основу Закона о републичким административним таксама за подношење пријаве плаћа се такса у износу од 250,00 динара, а за одлуку по пријави за испит плаћа се такса у износу од 430,00 динара. Укупан износ таксе од 680,00 динара се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије.

 Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за полагање јавнобележничког испита и доказ о уплати републичке административне таксе.

 IX

 Пријава за полагање јавнобележничког испита са доказима доставља се закључно са 30. октобром 2012. године на адресу: Министарство правде и државне управе Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком «Пријава за јавнобележнички испит».

 Особа задужена за контакт поводом огласа је Ана Пашалић, телефон број 011/3622-342.

 Пријаву можете преузети овде (Преузмите документ)