Вести

ЈАВНИ ПОЗИВ

ДАТУМ: 25.07.2011.

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу - Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 54 од 22. јула 2011. године (на стр. 99 и 100, у делу Остали огласи – Конкурси), објавила је Јавни позив за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе. Рок за подношење захтева по овом јавном позиву истиче 22. августа 2011. године. На основу члана 7. тачка 1) Уредбе о начину расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 75/05, 117/05 и 18/09),

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА, ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе

Расподела средстава се врши за остваривање следећих циљева: 1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за живот грађана на њеној територији. Укупан износ средстава који се расподељује за остваривање наведеног циља: 31.500.000,00 динара. Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава: - у којој мери пројекат, у вези са којим је поднет захтев за расподелу средстава, доприноси остваривању изворних послова јединице локалне самоуправе; - у којој фази се налази пројекат, колико је средстава потребно за реализацију започетог пројекта, која је укупна финансијска вредност пројекта, у ком року се предвиђа завршетак започетог пројекта; - стварни допринос пројекта побољшању животног стандарда и услова живота грађана на територији јединице локалне самоуправе. Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава: - пројектна документација, дозволе, сагласности и други акти надлежних органа који се односе на конкретан пројекат; - извод из буџета јединице локалне самоуправе којим се одобравају средства за реализацију конкретног пројекта; - извештај надзорног органа који садржи податке: у којој фази се налази пројекат, колико је средстава потребно за реализацију започетог пројекта, која је укупна финансијска вредност пројекта и у ком року се предвиђа завршетак започетог пројекта. Захтев за расподелу средстава се може односити само на реализацију једног одређеног пројекта од посебног значаја. 2. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији програма рационализације или оспособљавања органа локалне самоуправе. Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 4.500.000,00 динара. Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава: - број, старосна и квалификациона структура запослених у органима локалне самоуправе у време подношења захтева и у години која претходи години у којој се подноси захтев; - програм рационализације, који се спроводи сагласно променама унутрашњег уређења, односно оспособљавања органа у јединици локалне самоуправе; - укупан износ средстава потребних за накнаде за вишак запослених; - укупан износ буџетских средстава намењених за социјална давања као и за стручно усавршавање и оспособљавање запослених. Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава: - подаци о броју, старосној и квалификационој структури запослених у органу локалне самоуправе за наведене временске периоде; - програм рационализације, који се спроводи сагласно променама унутрашњег уређења, односно оспособљавањa органа у јединици локалне самоуправе, оверени обрачуни потребних средстава, прегледи о појединачном и укупном износу средстава потребних за накнаде за вишак запослених или за оспособљавање и укупна документација која се односи на спроведене фазе у реализацији програма; - извод из буџета јединице локалне самоуправе који садржи износ буџетских средстава намењених за социјална давања, као и за стручно усавршавање и оспособљавање запослених. 3. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе која је погођена елементарном непогодом или другом несрећом већих размера. Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 4.500.000,00 динара. Критеријум за утврђивање предлога за расподелу средстава: - висина штете која је причињена елементарном