Вести

ЈАВНИ ПОЗИВ

ДАТУМ: 15.07.2011.

На основу члана 33. Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) и чл. 3-6. Правилника о програму, времену и начину стручног оспособљавања и усавршавања, садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима и утврђеној оспособљености комуналних полицајаца („Службени гласник РС”, број 106/09, 58/10, и 73/10 ), Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу упућује

Ј А В Н И П О З И В

ГРАДОНАЧЕЛНИЦИМА СВИХ ГРАДОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У складу са Законом о комуналној полицији, потребно је да доставите пријаву кандидата за стручно оспособљавање за обављање послова и примену овлашћења комуналних полицајаца. Рок за достављање пријава је 01. септембар 2011. године. Уз пријаву доставити и Уверење о утврђивању психофизичке способности кандидата потребне за обављање послова комуналне полиције. По истеку наведеног рока, Министарство ће објавити термине стручног оспособљавања на својој web-site страници. Овај позив објављује се на web-site страници Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.