Вести

ОДЛУКА

ДАТУМ: 21.06.2011.

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 44 од 17. јуна 2011. године (на странама бр. 27, 28. и 29), објавило је Одлуку о расподели средстава по јавном позиву за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе од 15. марта 2011. године, број: 119-401-00-00396/2011-01 од 14.06.2011. године. У складу са чланом 4. став 5. Уредбе о начину расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 75/05, 117/05 и 18/09), а на основу Предлога одлуке Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава од 14.06.2011. године, доносим

О Д Л У К У о расподели средстава по јавном позиву за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе од 15. марта 2011. године

1. Из средстава која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе (шифра директног буџетског корисника – 50001, Раздео 64.1, Функција 180, Економска класификација 463, Извор прихода 04), одобравају се средства јединицама локалне самоуправе, и то: 1.1. Средства у износу од 42.000.000,00 динара намењена за учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за живот грађана на њеној територији (циљ 1), одобравају се следећим корисницима у наведеним износима и наменама: 1. Град ЗРЕЊАНИН 2.500.000,00 Пројекат „Појачано одржавање коловоза у Тамишкој улици у Ченти“ 2. Општина НОВИ БЕЧЕЈ 2.500.000,00 Пројекат „Изградња саобраћајница у ромским насељима у општини Нови Бечеј“ 3. Општина ЧОКА 2.500.000,00 Пројекат „Изградња објекта капеле на православном гробљу у Падеју“ 4. Општина ВЛАДИМИРЦИ 2.200.000,00 Постављање спортског паркета и инсталација грејања у школској фискултурној дворани ОШ „Жика Поповић“ у Владимирцима 5. Општина ОСЕЧИНА 1.500.000,00 Пројекат „Адаптација кровног простора пословног објекта број I Здравствена установа у Осечини“ 6. Општина УБ 2.000.000,00 Наставак изградње саобраћајнице у насељу Совљак, засеок Тамнава, крај Језава 7. Општина МАЛО ЦРНИЋЕ 1.700.000,00 Пројекат „Реконструкција локалног пута Црљенац-Старчево у делу који пролази кроз насеље Црљенац“ 8. Општина ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 2.000.000,00 Извођење радова на санацији крова Дома културе у МЗ Шетоње 9. Општина БАТОЧИНА 3.500.000,00 Пројекат „Реконструкција градског трга у Баточини“ 10. Општина ДЕСПОТОВАЦ 1.000.000,00 Пројекат „Изградња објекта Основне школе Стеван Немања у насељу Липовица у општини Деспотовац“ 11. Општина РЕКОВАЦ 2.000.000,00 Пројекат „Реконструкција тротоара у ул. Краља Петра I у Рековцу“ - друга фаза 12. Општина ПАРАЋИН 2.000.000,00 Пројекат „Изградња надстрешнице на зеленој пијаци у Параћину“ 13. Општина МАЈДАНПЕК 2.000.000,00 Пројекат „Реконструкција градске саобраћајнице, улице Светог Саве у Мајданпеку“ 14. Општина ПОЖЕГА 2.000.000,00 Израда техничке документације за уређење Трга слободе у Пожеги 15. Општина СЈЕНИЦА 2.000.000,00 Пројекат „Изградња и реконструкција локалних сеоских путева“ 16. Општина ПРИЈЕПОЉЕ 1.800.000,00 Пројекат реконструкције електричних инсталација зграде општине Пријепоље 17. Општина КОСЈЕРИЋ 1.550.000,00 Извођење радова на адаптацији и текућем одржавању објекта Дома пензионера у Косјерићу 18. Општина АРИЉЕ 1.650.000,00 Пројекат „Унапређење услова рада у сеоским школама у општини Ариље“ 19. Општина РАШКА 1.800.000,00 Пројекат изградње локалног пута: прилаза манастиру Кончул 20. Општина ЋИЋЕВАЦ 2.000.000,00 Пројекат „Изградња школске спортске сале у ОШ Војвода Пријезда у Сталаћу“ 21. Општина БЕЛА ПАЛАНКА 1.800.000,00 Пројекат „Изградња спортске хале у Белој Паланци“ 1.2. Средства у износу од 6.000.000,00 динара намењена за пружање помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији Програма рационализације или оспособљавања органа локалне самоуправе (циљ 2) одобравају се следећим корисницима у наведеним износима и наменама: 1. Општина ОПОВО 1.000.000,00 Реализација програма рационализације, у складу са прописима који регулишу предметну материју 2. Општина НОВИ КНЕЖЕВАЦ 1.000.000,00 Реализација програма рационализације, у складу са прописима који регулишу предметну материју 3. Општина СЕНТА 2.000.000,00 Реализација програма рационализације, у складу са прописима који регулишу предметну материју 4. Општина ДЕСПОТОВАЦ 2.000.000,00 Реализација програма рационализације, у складу са прописима к